مدل سازی بازده تولید بیودیزل توسط تکنیک مایکروویو- همزن مکانیکی با استفاده از روش های ANFIS و RSM

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMME01_057

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

در این تحقیق، سوخت بیودیزل از روغن ضایعات ماهی به وسیله واکنش ترانساستریفیکاسیون و تکنیک مایکروویو_همزن مکانیکیمورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای موثر و ارزیابی شده در این تحقیق زمان تحریک، زمان تابش مایکروویو، نسبت مولی متانول به روغن، غلظت کاتالیزور KOH و بازده واکنش بودند. نتایج به دست آمده از روش ANFIS با روش RSM مقایسه شد. مقایسه نتایج RMSEنشان داد که روش سطح پاسخ برای داده های آموزش و برای داده های تست میتواند درصد تبدیل را بهتر از روش ANFIS پیش بینی کند (1/95 در مقابل 2/21). نتایج نشان میدهد مدل ریاضی که توسط نرم افزار ایجاد شده میتواند بازده بیودیزل را در هر نقطه ای از محدوده داده های به دست آمده با یک احتمال کم (پیش بینی 0/0001) پیش بینی کند. با استفاده از به کارگیری شرایط بهینه پیش بینی شده در فرآیند، نرخ تبدیل 90/88% به دست آمد. تمام نمونه های بیودیزل تولید شده مطابق با مقررات ASTM بود.

Authors

ندا یاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

مصطفی مصطفایی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشگاه رازی، کرمانشاه

لیلا ندرلو

استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشگاه رازی، کرمانشاه

سیدمحمد صفی الدین اردبیلی

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز