فراهم سازی بستر مناسب برای آموزش ارتباط بین علم و صنعت در دانشگاه فرهنگیان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 323

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOSE05_015

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

در عصر حاضر ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از شاخص ترین عوامل رسیدن به توسعه محسوب میشودبه گونه ای که توسعه جوامع مختلف به میزان بسیار زیادی به نحوه و میزان ارتباط میان این دو بخش وابسته شده است .به بیان دیگر، دستیابی به توسعه ملی، توجه به رابطه صنعت و دانشگاه را ایجاب میکند؛ جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی و درصد )و آزمون استنباطی (همبستگی پیرسون)، نرم افزار Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . و نتایج نشان داد برای ارتباط بین علم و صنعت بهتر است بستر مناسبی رابرای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فراهم آوریم. تا ارتباط علم و صنعت را با آموزش و پرورش افزایش داد.

Authors

صدیقه ناظمیان

مدرس دانشگاه فرهنگیان