رابطه ویژگی های شخصیت با احساس تنهایی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

483

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE02_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

زمینه مساله : احساس تنهایی نقش مهمی در بررسی فرایند روانی احساسات و رفتارهای بشری بازی می کند و می تواند منشاء بسیاری از آسیب ها و اختلالا روانی گردد. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی بااحساس تنهایی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بود.روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک تشکیل می دادند که از میان ) 160 ( نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه فرم کوتاه ویژگی های شخصیتی نیو و پرسشنامه احساس تنهایی آشر استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار آماری spss و ضریب همبستگی چندگانه ، تحلیل رگرسیون)به دو روش همزمان و گام به گام( و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت .یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود دارد و متغیرهای وظیفه شناسی، برونگرایی و گشودگی به تجربه، به ترتیب بهترین پیش بین های احساس تنهایی می باشند. همچنین بین روان نژندی شخصیت با احساس تنهایی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک رابطه معنی داری وجود ندارد . بین برونگرایی با احساس تنهایی دانشجویان نیز رابطه معنی داری وجود ندارد، بین گشودگی به تجربه با احساس تنهایی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین همسازی با احساس تنهایی دانشجویان رابطه معنی داری وجود ندارد .در حالیکه بین وظیفه شناسی و احساس تنهایی دانشجویان دختر رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری : ویژگی های شخصیتی قادر به پیش بین احساس تنهایی هستندوازاین یافته می توان در مداخلات روانی استفاده کرد.

Authors

فاطمهسجادیان
فاطمه سجادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

اکبرفردی
اکبر فردی

دستیار اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی واحد زاهدان

معصومهسجادیان
معصومه سجادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد اندیمشک