بازاریابی اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 976

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM04_091

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

یکی از مولفه های راهبردی در بازاریابی اجتماعی، ایجاد ارزش ها و ایده های نو برای تغییر در رفتار افراد جامعه است. به گونه ای که حس مسوولیت فردی و اجتماعی را نسبت به خود و جامعه بیش از پیش برانگیخته و تقویت می کند. از این رو بازاریابی اجتماعی در راستای آفرینش، ترویج و توسعه نگرش ها و رفتارهای جدید، خلق شده است . بازاریابی اجتماعی، راهبردی است که می توان در گسترش دانش و بینش بیمه ای و تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات قابل ارایه سازمان بیمه سلامت ایران از آن بهره برداری بسیار کرد. رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران، در واقع جهت گیری کلی در راستای ماموریت سازمانی ))کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش(( و چشم انداز )) مشتری مدار و دانش محور با بهترین خدمات بیمه سلامت را در سطح منطقه(( و رسالت ))توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت، کاهش سهم پرداخت از جیب مردم، رفع همپوشانی بیمه ای، بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع(( تبیین می گردد. با توجه به مهم ترین رویکرد بازاریابی اجتماعی، تغییر رفتار در گروه مخاطبان سازمان )بیمه شدگان و موسسات درمانی طرف قرارداد( برای برطرف کردن نیازها و خواسته ها وکاهش موانع و ترغیب آنان به انجام یک رفتار اجتماعی، با راه اندازی طرح پوشش بیمه همگانی سلامت و طرح ملی نظام ارجاع و پزشک خانواده گامی یزرگ در جهت تغییر رفتار ایشان و جامعه برداشته است. اما در این بین مشکلات و چالش های پیش رو از جمله کمبود منابع مالی، رفع هم پوشانی بیمه ای، عدم استقبال پزشکان در طرح پزشک خانواده و نیروی انسانی از عوامل موفق نبودن و تغییر رفتار در جامعه هدف می باشد.

Authors

سعید ده یادگاری

عضو هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی جهانگرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان