CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عنوان مقاله: بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شناسه (COI) مقاله: JR_MCS-4-4_008
منتشر شده در شماره 4 دوره 4 فصل در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

لادن فنی - دکترای روانشناسی بالینی، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه آموزش پزشکی
حکیمه حضرتی - کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
میترا محمدزاده - کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هنگامه حبیبی - کارشناس ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

خلاصه مقاله:
مقدمه: در سال های اخیر با توجه به تغییر نگرش دانشجویان پزشکی در فرایند یادگیری و ارزیابی، این فرایند از رویکردسنتی به سمت دانشجو محوری سوق داده شده است. در این راستا باید از ابزار و روش های جدید یادگیری و ارزیابیجهت مشارکت فعال دانشجویان استفاده کرد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری مطالعه، دانشجویان پزشکی سال شش دانشگاهعلوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 95-96 بودند که به روش سرشماری، 70 نفر از دانشجویان سال شش پزشکی وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید و اعضای هییتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد تایید قرار گرفت (آلفای کرونباخ 0/8). پرسشنامه در دو بخش، تاثیر کارپوشه را بر یادگیری و ارزیابی مورد بررسی قرار می داد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 14 و با آزمون های آماری در سطح P≤0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه اکثر (80%) دانشجویان در رده سنی 23 تا 26 سال قرار داشتند. 70% نمونه ها زن بودند؛ که 70% آن ها با کارپوشه آشنایی نداشتند. 75% دانشجویان موافقند که پورتفولیو سبب افزایش انگیزه برای یادگیری و شرکتدر بحث های گروهی، افزایش کیفیت یادگیری و پایداری یادگیری دانشجویان می شود 83/3% دانشجویان کاملا بر این باورند که به کارگیری کارپوشه در فرایند ارزیابی سبب مشارکت دانشجو در ارزیابی خود و همچنین فراهم شدن فرصت خودارزیابی (79/2%) می شود. تفاوت معنی داری بین جنس و انگیزش یادگیری و یادگیری عمیق مشاهده شد (P<0/05). بحث و نتیجه گیری: از آنجا که پورتفولیو به عنوان یک ابزار خودارزیابی جهت اصلاح یا بهبود روند یادگیری که منطبقبر یادگیری بزرگسالان است مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در امر یادگیری و ارزیابیدانشجویان بکار گرفته شود، لذا، بایستی اساتید تمهیدات لازم را جهت استفاده از این ابزار آموزشی با تمرکز بر یادگیریو ارزیابی فراگیران فراهم سازند.

کلمات کلیدی:
ارزيابي، دانشجويان، كارپوشه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/803775/