اولویت بندی تنگناهای توسعه لیزینگ مطالعه موردی لیزینگ صنعت و معدن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی تنگناهای فرا روی توسعه صنعت لیزینگ (لیزینگ صنعت و معدن) در سال 1396 میپردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان لیزینگ صنعت و معدن میباشد که تعداد آنها 175 نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب میگردد. در این بررسی از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی فرضیات به دلیل نرمال بودن متغیر موردمطالعه از فریدمن و T یک نمونه ای استفاده شد. برای تجزیهوتحلیل داده ها از نرم افزار spss ویراست 20 استفاده شد و سطح معنیداری 0/05در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها از طریق آزمون فریدمن نشان میدهد که معنی داری آماره فریدمن تنگناهای مهم توسعه لیزینگ کمتر از 0/05 میباشد. بر این اساس فرضیه تحقیق تایید میشود یعنی تنگناهای مهم توسعه لیزینگ به ترتیب قوانین و مقررات، مالی-اقتصادی، ساختاری-مدیریتی و فرهنگی-اجتماعی میباشد.

Keywords:

لیزینگ , تنگنا , لیزینگ صنعت و معدن

Authors

حجت شاه حیدری پور

گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

حمید تابلی

دانشیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.