بررسی تاثیر دینامیک پیل سوختی اکسید جامد بر پایداری گذرای سیستم های قدرت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEEM07_020

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

در این مقاله، به بررسی تاثیر دینامیک پیل سوختی بر پایداریگذرای سیستم پرداخته میشود. زمانیکه بار افزایش مییابد، اگر بخشی از این بار اضافی توسط پیل سوختی تامین گردد، وابسته به میزان مشارکت پیل سوختی و مکان نصب آن، حاشیه پایداریگذرا تغییر میکند. در دو حالت بار به میزان %20، %03 افزایش داده میشود و تاثیر میزان نفوذ پیل سوختی در تامین بار اضافی روی پایداریگذرا مطالعه میگردد. پیل سوختی یک بار نزدیک ژنراتور بحرانی و بار دیگر دور از ژنراتور بحرانی در نظر گرفته میشود تا بتوان مقایسهای بین تاثیر محلهای مختلف نصب پیل سوختی انجام داد. میزان نفوذ پیل سوختی در این دو حالت از %03 تا %03 تغییر داده میشود. در هر حالت، جهت مطالعه پایداریگذرا دو خطا در نظر گرفته شده است که یکی نزدیک ژنراتور بحرانی و دیگری دور از آن است. نتایج نشان میدهند که اگر پیل سوختی نزدیک ژنراتور بحرانی افزوده شود، حاشیه پایداریگذرا با افزایش درصد نفوذ پیل سوختی به طور قابل توجهی افزایش مییابد و اگر دور از ژنراتور بحرانی باشد، حاشیه پایداری گذرا با افزایش درصد نفوذ پیل سوختی رو به کاهش میگذارد ولی از حالت بدون پیل سوختی کمتر نمیشود.

Authors

فرزانه استوار

عضو هیات علمی گروه برق، واحد شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی، شادگان، ایران

حامد پیرنژاد

دانشکده مهندسی برق، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی ،دزفول - ایران