تغییرات عوامل هموداینامیک در پاسخ به انقباض های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک و دوره ریکاوری متعاقب آن ها

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

Abstract:

هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر انقباض های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک و ریکاوری متعاقب آن ها بر عوامل هموداینامیک در مردان بود. زمینه. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های پیشرفته تمرینی، اجرای پروتکل های مختلف تمرین مقاومتی به منظور بهبود عملکرد سیستم های عضلانی و قلبی- عروقی امکان پذیر شده است. روش کار. در این مطالعه نیمه تجربی، 10 مرد سالم برای شرکت در تحقیق داوطلب شدند و در دو جلسه جداگانه، دو پروتکل انقباض عضلانی آیزوکینتیک کانسنتریک/کانسنتریک شامل فلکشن و اکستنشن زانو Concentric/Concentric و ایسنتریک/ ایسنتریک Eccentric/ Eccentric شامل فلکشن و اکستنشن زانو با پای برتر را به صورت چهار ست 10 تکراری با سرعت 60 درجه بر ثانیه اجرا نمودند. عوامل هموداینامیک، قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت اندازه گیری شدند. یافته ها. آنالیز آماری داده ها افزایش معنی دار عوامل هموداینامیک p> 0/001 را در پاسخ به فعالیت و کاهش این عوامل را طی دوره ریکاوری نشان داد. همچنین، فشار خون سیستولی SBP میانگین فشار خون سرخرگی MAP و میزان محصول فشار RPP در پاسخ به نوع انقباض عضلانی تفاوت معنی داری را نشان داد. میزان درک از فشار RPE، صرف نظر از نوع فعالیت، از ست اول تا ست چهارم به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که بین دو پروتکل تفاوت معنی دار مشاهده نشد p> 0/05 نتیجه گیری . تغییرات عوامل هموداینامک در پاسخ به فعالیت CON/CON بیشتر از ECC/ECC است که نشان می دهد پروتکل حاد ECC/ECC نسبت به CON/CON از نظر همودینامیکی ایمن تر می باشد.

Authors

محمودرضا تقی زاده

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش قلب و عروق و تنفس، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

سجاد احمدی زاد

دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

فریبرز هوانلو

دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

آتوسا اکبری نیا

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی