تاثیر شیب بستر بر روی رفتار شمع سکوی دریایی تحت بارگذاری جانبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 355

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DTUCONF01_071

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

سکوهای دریایی ثابت با فونداسیون شمعی احتیاج به مقاومت کافی در برابر بارهای جانبی به علت نیروهای موج و جریان دارد. پاسخ در برابر بارهای محیطی تاثیر خیلی مهمی از اندرکنش خاک و سازه می پذیرد. بارهای اعمال شده توسط امواجدر میان نیروهای محیطی جانبی که حاکم بر طراحی سازه هستند خصوصا0 در پی های شمعی اثر غالب دارند. تحقیق حاضر یک آنالیز استاتیکی موج روی یک نمونه سکوی دریایی ثابت در شرایط محیطی نهایی انجام می دهد و تاثیرات ترکیب نیروهای جانبی و یمقا روی پی های با گروه شمعی مطالعه می کند. مدل کردن سه ب9عدی )3D( و تحلیل سکوی دریایی با استفاده از روش تفاضل محدود انجام شده است. تحلیل حاضر، در شرایط استاتیکی با در نظر گرفتن بارهای محیطی و با رسیدن به حالت استاتیکی پایدار انجام شده است . یک مطالعه پارامتریک با شیب های متنوع بستر دریا برای صورت گرفته است تا تغییرات در رفتار اندرکنش شمع-خاک را بررسی کند. این موضوع فهمیده می شود که جابجایی جانبی در بالای شمع و در سطح بستر دریا همانند افزایش شیب، افزایش می یابد. همچنین مشخص می شود عمقی که در آن حداکثر نیروی برشی و ممان خمشی اتفاق می افتد، با افزایش شیب افزایش می یابد.

Keywords:

سکوی دریایی ثابت , سکوی دریایی ژاکتی ثابت , تحلیل تفاضل محدود (FDA) , جابجایی جانبی , بار موج استاتیکی , شمع

Authors

شهرام خسروزاده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه پیام نور تهران،

امیر خسروجردی

دکترای مهندسی آب و استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،