بررسی میزان آگاهی ، نگرش وعملکرد مدیران صنایع در زمینه محیط زیست، بهداشت و پسماند های صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی کشور

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DTUCONF01_108

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

زمینه و هدف: حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی از مهم ترین چالش ایی است که بشنر با آن مواجه است، و یکی ازبزرگترین دغدغه های انسان است باتوجه به نیاز بسیار به تولید و توسعه است، باتوجه به صنعتی شدن جوامع یکی از بزرگ ترین تولید کننده های پسماند، صنایع می باشند، که در صورت عدم توجه وآگاهی به این موضوع، تاثیرات مخربی بر محیط زیست می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش وعملکرد مدیران صنایع در خصوص محیط زیست و پسماند های صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی انجام گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 161 صنعت موجود در شهرک صنعتی به عنوان نمونه انتخاب شد اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ای 03 سوالی در خصوص آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران که به همین منظور تهیه شده بود با مراجعه به واحد های مورد نظر ، توسط مدیران صنایع تکمیل شد.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد بین سطح تحصیلات مدیران و میزان آگاهی، نگرش در زمینه محیط زیست ارتباط معنا داری وجودداشت. وبا وجود سطح آگاهی خوب ونگرش مطلوب مدیران، دارای عملکرد ضعیف در حوزه اقدامی محیط زیستی بوده. بررسی ها نشان داد بین سطح درآمد صنعت با عملکرد در حوزه محیط زیست ارتباط معنا داری وجود ندارد. وجود سیستم مدیریت یکپارچه در صنایع در میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران موثر بوده ) p=0.001 ( و سبب افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد می شود.

Authors

فاطمه غیاثوند

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

فردین زندسلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای،