شبیه سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 776

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_151

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

در صورت شکست سد زمان موجود جهت هشدار سیلاب به نواحی پاییندست بسیار کوتاه بوده و به همین دلیل ساکنان این نواحی به شدت در خطر خواهند بود. در این تحقیق شکست سد شهید کاظمی بر روی رودخانه زرینهرود و در بالادست شهر شاهیندژ، تحت دو سناریوی مختلف شامل شکست سد در تراز ماکزیمم مخزن به همراه محتمل جریان رودخانهای و شکست سد در حالت تراز نرمال به همراه جریان معمول رودخانه، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، پس از محاسبه ابعاد شکاف ناشی از شکست، این پدیده با استفاده از نرم افزارFLOW3D شبیه سازی شد و دبی ماکزیمم ناشی از شکست سد محاسبه گردید. سپس با نرم افزارHEC-RAS، پخش جریان در پاییندست سد شبیه سازی گردید و در نهایت، با تهیه نقشه های پهنهبندی سیلاب در محیط GIS، میزان آبگرفتگی نواحی مسکونی درگیر سیلاب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار گدوه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه

آرام یوسفی

کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی