تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_161

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

انفجار به عنوان پدیدهای که حاصل آزاد شدن ناگهانی انرژی است شناخته میشود. در اثر انفجار انرژی بسیار سریع و یکباره آزاد میشود که باعث انباشتگی بسیار زیاد انرژی در محل وقوع انفجار میگردد. در مطالعه حاضر دال بتن مسلح در تماس با مخزن حاوی سیال آب قرار دارد. سطحی از دال بتن مسلح که در تماس با هوا قرار دارد با استفاده از مدل کانوپ تحت 460 گرم ماده منفجره TNT در فاصله 400 میلیمتری از مرکز دال تحت انفجار در هوا قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی انفجار در هوا در حالت بدون مخزن مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که در شرایط با مخزن میزان آسیب دیدگی دال بتن مسلح افزایش و جابجایی حداکثر مرکز دال بتن مسلح کاهش مییابد. همچنین موج ایجاد شده در مخزن ارتفاع قابل توجهی داشته و حرکت موج باعث ایجاد مکش در سازه میشود.

Keywords:

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

فروغ اشکان

مربی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

سعید پورحسین

کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

فرهاد امن زاده

کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان