ارزیابی تغییرات ریخت شناسی رودخانه بازفت با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 515

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_257

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

تغییرات مورفولوژیک رودخانه ها، به ویژه رودخانه هایی که دبی سیلابی آنها توسط سدها مهار میشود، از نظر کیفیت آب و بار رسوبی دارای اهمیت میباشد. استفاده از تصاویر ماهوارهای در بازه های زمانی مشخص برای آشکارسازی این تغییرات سودمند خواهد بود. در این مطالعه تغییرات ریخت شناسی رودخانه بازفت با طول تقریبی 127 کیلومتر واقع در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از تصاویر دو زمانه ماهواره لندست مربوط به دو تاریخ زمانی با اختلاف 30 سال مربوط به سال (1985)1364 و (2015)1394 استفاده شد. نتایج نشان میدهد در بازه زمانی مورد نظر متوسط جابهجایی منجر به فرسایش در ساحل راست 0/43 متر در سال است، در صورتی که در ساحل چپ این مقدار به 0/51 متر در سال میرسد. همچنین میانگین نرخ رسوبگذاری در ساحل چپ و راست بترتیب 0/45 و 0/47 متر در سال به دست آمد. بررسی مساحت فرسایش یافته و رسوبگذار در بین مقاطع مورد بررسی نشان میدهد در کیلومتر 68 از سراب رودخانه در مجاورت جاده خوزستان-چهارمحال و بختیاری، مکان مناسبی به منظور برداشت شن و ماسه است.

Authors

آرش کوهی زاده دهکردی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه شهرکرد

حسین صمدی بروجنی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

میلاد خواستاربروجنی

دانشجو دکتری سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد

روح الله فتاحی نافچی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد