بررسی نقش مهارتهای ادراکی –حرکتی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,582

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATH02_083

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

ادراک،محرکات شنوایی،بینایی ولامسه راسازماندهی،دارای ساختاروتعبیروتفسیرمیکند.کودکانی که ناتوانی ادراکی دارندمعمولابرای تعبیروتفسیروپیداکردن معنی محرکهای محیطشان دچارمشکل میشوند.کودکان دارای مشکلات تحصیلی درریاضی درمهارتهای روانشناختی پایه که پیش نیاز مهارت های تحصیلی اند مشکل دارند. این موارد شامل اختلالات توجه،افتراق بینایی،ناتوانیهای شنوایی،ادراکیویاناتوانیهای بینایی- ادراکی ویاحافظهبینایی میباشد. تجربیات حرکتی کسب شده در سنین اولیه،پایه هایاصلی رشدوتکامل ادراکی - حرکتی کودکان راتشکیل میدهد.برای تسهیل در روند رشد توانایی های ادراکی، کودکان باید در سالهای اولیه ی زندگی خود از بیشترین امکانات رویارویی با محرک های حسی و تجربه های حرکتی متنوع برخوردارباشند.هدف این مقاله مرور اثربخشی راهبرد مهارت های ادراکی-حرکتی بر دانش آموزان با اختلال ریاضی، جهت تقویت مهارتهای مرتبط با درس ریاضی می باشد.روش تحقیقبه کار گرفته در این پژوهش مبتنی بر مطالعات پیشین است و رویکرد توصیفی-تحلیلی دارد.نتایج این پژوهش هانشان می دهد که آموزش و تقویت مهارت های ادراکی حرکتی موجب ارتقاء یادگیری در کسب مفاهیم ریاضی در کودکان می شود

Keywords:

مهارت های ادراکی – حرکتی –اختلالات خاص یادگیری- اختلال یادگیری اختصاصی ریاضی

Authors

نسا ترابیان

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان،بندرعباس