ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی تاثیر سیستم ذخیره و انتقال تصاویر PACS بر کارایی کاربران

Year: 1397
COI: NCMIMED02_090
Language: PersianView: 379
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

مهدیه منتظری - گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران،
رضا خواجویی - دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
عرفان الریجانی - گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
زهرا رضوی - گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران،

Abstract:

مقدمه:سیستم ذخیره و انتقال تصاویر یک سیستم جهت مشاهده، ذخیره و به اشتراک گذاری تصاویر پزشکی است که با اتصال به سیستم اطلاعات بیمارستانی باعث افزایش کیفیت مراقبت سلامت می گردد. اگرچه تاثیر استفاده از این سیستم روی مولفه هایی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی و کیفیت تصاویر نشان داده شده است، شواهد کافی در مورد تاثیر این سیستم روی کارایی کارکنان به خصوص در بیمارستان های ایران وجود ندارد. از این رو هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر سیستم PACS بر کارایی کاربران این سیستم در 5 محور ارتباطات بین بخشی، کیفیت خدمات، تمایل کاربران جهت استفاده از PACS ، مشکلات کابران و افزایش یا کاهش شکایات بود روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در سال1397 انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه کاربران سیستم PACS در بیمارستان های دانشگاه علوم بزشکی کرمان شامل رادیولوژیست ها، کارکنان رادیولوژی و پزشکان بود. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود که از مطالعات قبلی در این زمینه استخراج و برای 72 نفر تکمیل گردید و شامل 8 سوال در خصوص ویژگی های فردی و 15 سوال در 5 محور ارتباطات بین بخشی، کیفیت خدمات، تمایل کاربران جهت استفاده از PACS ،مشکلات کابران و افزایش یا کاهش شکایات بود. داده ها در نرم افزار Spss نسخه 24 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون خطی برای سنجش ارتباط بین ویژگی های فردی و 5 محور مورد بررسی، و ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش میزان همبستگی بین محورهای ارتباطات بین بخشی، کیفیت خدمات، تمایل کاربران جهت استفاده از PACS ،مشکلات کابران و افزایش یا کاهش شکایات تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: 47 %از شرکت کنندگان کمتر از 2 سال تجربه استفاده از سیستم PACS را داشتند. 56 %از کاربران، تازه کار و با حداقل تجربه و دانش کامپیوتری بودند.46 %از کاربران را پزشکانی تشکیل دادند که از سایر بخش ها با سیستم PACS کار میکردند 65 %از کاربران به صورت گروهی آموزش استفاده از PACS را دیده بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد سیستم PACS تاثیر مطلوبی بر روی کارایی کاربران داشته است (%95 = CI 05.0 < Pvaluate ) بین 5 محور مورد ارزیابی (ارتباطات بین بخشی، کیفیت خدمات، تمایل کاربران جهت استفاده از PACS ،مشکلات کابران و افزایش یا کاهش شکایات) بیشترین همبستگی بین دو محور ارتباطات بین بخشی و کیفیت خدمات (05.0 < Pvaluate 631.0 = r )و کمترین همبستگی بین دو محور مشکلاتکاربران و کیفیت خدمات (02.0 = Pvaluate 265.0 = r (بود. کارایی کاربران به صورت معنی داری با سن، جنس، سابقه کار، نوع آموزش PACS و تجربه استفاده از این سیستم (%95 = CI 05.0 < Pvaluate ارتباط داشت. یافته ها همچنین نشان داد بین این 5 محور و ویژگی های فردی کاربران همبستگی وجود دارد. نتیجه گیری: دیدگاه کاربران سیستم PACS نسبت به تاثیر این سیستم برکارایی آنها مثبت است .این موضوع میتواند منجر به استفاده مداوم از این سیستم در آینده گردد. نتایج این مطالعه میتواند به مسیولین بیمارستان ها در خصوص درک دیدگاه کاربران سبت به سیستم PACS و تاثیر آن بر کارایی آنها کمک نماید.

Keywords:

سیستم ذخیره و انتقال تصاویر , کارایی , سیستم اطلاعات بیمارستانی

Paper COI Code

This Paper COI Code is NCMIMED02_090. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/812387/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
منتظری، مهدیه و خواجویی، رضا و الریجانی، عرفان و رضوی، زهرا،1397،بررسی تاثیر سیستم ذخیره و انتقال تصاویر PACS بر کارایی کاربران،The 2nd Medical Informatics Conference and the 7th Electronic Health Conference and ICT Applications in Iranian Medicine،Tehran،https://civilica.com/doc/812387

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 1,954
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support