لزوم تحلیل فضایی جمعیت سالمند در فضاهای شهری برای سیاستگذاری های جمعیتی در آینده (مورد مطالعه: شهر ساری)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 333

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSFGS01_049

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش نسبی فعالیت های کاری، عمدتا از فضاهای شهری برای انجام فعالیت های اختیاری و اجتماعی استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند در محلات شهر ساری برای سیاستگذاری های جمعیتی در آینده می باشد. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده های خام مقاله از بلوک های آماری شهر ساری استخراج شده است که بر اساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران تهیه شده است. برای بررسی وضعیت سالمندان در محلات 33 گانه شهر ساری از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی و شاخص پیری استفاده شده است. برای تحلیل فضایی شاخص های سالمندی از روش های لکه های داغ و خود همبستگی فضایی موران در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. مقادیر هر چهار شاخص مورد مطالعه در سطح محلات شمال شرق بیشتر از محلات مرکزی بوده است. همچنین مقادیر هر چهار شاخص دارای خود همبستگی فضایی و الگوی خوشه ای می باشند.

Authors

میلاد حسنعلی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران