مقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 574

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IFMC06_045

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

بررسی توزیع زمانی و مکانی متغیرهای اقلیمی از جمله بارندگی از اهمیت زیادی در مدیریت منابع آب برخوردار است. شاخص تمرکز بارش یکی از شاخص های مهم برای تبیین پراکندگی بارندگی طی یک سال می باشد که می تواند منجر به وقوع انواع پدیده ها از جمله خشکسالی گردد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی شاخص تمرکز بارش سالانه در استان گلستان برنامه ریزی شده است. در راستای نیل به هدف مذکور، پس از بررسی صحت و درستی داده های بارندگی سالانه در 41 ایستگاه باران سنجی استان گلستان، اقدام به محاسبه شاخص تمرکز بارش سالانه با استفاده از مقادیر بارندگی ماهانه در هر یک از ایستگاه ها شد. سپس نقشه میانگین شاخص تمرکز بارش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیای تهیه شد. تهیه در پژوهش حاضر شاخص تمرکز بارش (PCI) برای استان گلستان مورد محاسبه قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده از شاخص تمرکز بارش، ایستگاه های چات و قزاقلی با مقدادیر 16/42 و 11/03 به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار شاخص مذکور را در بین ایستگاه های مطالعاتی به خود اختصاص دادند. عدم وجود یک پراکنش بارندگی یکسان از دیگر نتایج پژوهش حاضر است. ضمنا 41/21 و 36/21 درصد از سطح منطقه مطالعاتی به ترتیب دارای توزیع بارندگی متوسط و یکنواخت هستند.

Authors

حمیده روشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی

ریوف مصطفی زاده

استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی عوری

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده فناوری و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

محسن ذبیحی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس