بررسی تجربی اثر مکش لایه ی مرزی بر عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی در ماخ غیر طراحی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 501

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_370

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در این مقاله، عملکرد یک ورودی فراصوتی تراکم ترکیبی متقارن محوری، در تونل باد فراصوتی مرکز قدر دانشگاه امام حسین (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. ورودی مورد بررسی در این پژوهش برای ماخ 2 طراحی شده است. پارامترهای مهم عملکردی ورودی شامل بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جریان انتهایی ورودی می باشند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین در این مطالعه اثر مکش لایه مرزی در نظر گرفته شده است. مکش لایه مرزی توسط هیچ کار خارجی ای صورت نمی گیرد و به علت اختلاف فشار ابتدا و انتهای سیستم مکش صورت می گیرد. در این پژوهش اثر کنترل لایه مرزی در ماخ غیر طراحی با استفاده از سیستم مکش با حالتی که مکش لایه مرزی اعمال نشده، بررسی و مقایسه شده است. طبق نتایج بدست آمده در این پژوهش، استفاده از سیستم مکش لایه مرزی در اعداد ماخ 1 / 8 و 3 / 2 باعث بهبود عملکرد ورودی شده است. همچنین ورودی در حالت بحرانی از نظر نسبت دبی جریان و بازیافت فشار کل، بهترین عملکرد را دارد.

Authors

سیدرضا معادی

ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی/

جواد سپاهی یونسی

ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی