نقش ضابطین دادگستری در حفظ حقوق شهروندی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 839

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPL-2-5_003

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری بهعنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزمودهدر مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تامین اصل 32 قانون اساسی، انتخابو بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چهتوانمندتر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولینمرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آناست. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتیدارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیماتضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تامین نظم و اهمیتشهروندان را به عنوان یکی از مهمترین مصداق حقوق عمومی بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تاثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان میتوانددر حفظ حقوق و آزادیهای شهروندی و پیشگیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.

Authors

قاسم مرادی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران