شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی شناسی و کیفی نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 381

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARCH-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

سبک زندگی جدید، شهرنشینی و انتقال جمعیت به شهرها، موجب اهمیت بدنه های شهری و تاثیرات حاصل از آن شده است. مناظر شهری همواره جنبه های عینی و یا قابل درک هستند. بدنه شهرها از جمله عناصر خرد منظر هستند که نماینده یک بنا یا فضا به حساب می آیند و همواره در ذهن ها باقی میمانند. دیدگاه مردم نسبت به محیط و منظر یکی از وجوه اصلی تفسیر از محیط و منظر میباشد. زیبایی شناسی معماری به بررسی مبانی کیفی و نظری در هر طرح میپردازد و منجر به آمایش عناصر خلق این زیبایی و به همراه کیفیت مطلوب میشود. پژوهش حاضر به کنکاش در بدنه شهری شهر ساری با تاکید بر بدنه شمالی بوستان ولایت، پرداخته است. با بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای به روش تحلیلی-توصیفی معیارهای طراحی بدنه های شهری مستخرج و سپس به تنظیم پرسشنامه پرداخته شده است. پرسش شوندگان شهروندان ساری بوده اند که روزانه از این منطقه عبور میکرده و شاهد بدنه خارجی بوستان ولایت بودهاند. تحلیل پاسخ ها در نرم افزار SPSS و آزمون های آماری غیرپارامتریک کای اسکویر و آزمون T و استخراج معیارهای زیبایی شناسی به طول انجامیدهاست. نتایج حاکی از آن است که جداره شهری نیاز به اصول نظم، وحدت، رعایت اصل مردمواری، هویت، وجود فضای سبز و تناسبات بصری دارد که قرارگیری همه این عناصر در کنار یکدیگر و شکل گیری کلی منسجم به جوانب زیباییشناسی، کیفی و ارتقا کیفیت منظر عینی مجموعه شهری میشود.

Authors

پیمان غضنفری

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران

آزاده آرزه

مربی، کارشناس ارشد معماری، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل.