شناسایی بیوآیروسل های باکتریایی در ایستگاه های پرستاری یک بیمارستان دولتی در شهر تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 351

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHE-11-2_012

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

زمینه و هدف: مواجهه با باکتری ها به علت حضور عوامل بیماریزا در بیمارستان ها، یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در پرسنل درمانی است. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال 2011، شیوع جهانی عفونت های بیمارستانی را از 5/7 تا 19/1 درصد اعلام نموده است. هدف از این مطالعه شناسایی پاتوژن های باکتریایی در ایستگاه های پرستاری یک بیمارستان دولتی در تهران و به منظور تعیین مخاطرات شغلی در آنها بوده است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی در ایستگاه های پرستاری با سه بار تکرار و در 15 بخش مختلف از یک بیمارستان دولتی در تهران انجام شد. 45 نمونه بر روی سه نوع محیط کشت نوترینت آگار، مک کانگی آگار و مانیتول سالت آگار تهیه شد. نمونه های هوا طبق روش NIOSH0800 و توسط دستگاه مخصوص نمونه گیری باکتری از هوا با دبی 28/3 L/min و به مدت 5 min تهیه گردید. نمونه های تهیه شده با روش های تست های تشخیصی میکروبی بررسی گردید.یافته ها: میانگین پاتوژن های باکتریایی در ایستگاه های بررسی شده180/03 ±125/27 CFU/m3 مشاهده شد. نتایج نشان داد نمونه های هوا در تمامی ایستگاه های پرستاری به باکتری گرم مثبت Staphylococcu aureus آلوده است. در 26/7 درصد از ایستگاه های پرستاری مواجهه شغلی با Acinetobacter Iwoffii به عنوان شایع ترین باکتری گرم منفی مشاهده شد. ایستگاه پرستاری بخش ارتوپدی بیشترین تعداد باکتری 399/99 CFU/m3 و بخش پیوند قلب و عروق کمترین آلودگی 43/73 CFU/m3 را نشان داد.نتیجه گیری: میزان تماس شغلی در 80 درصد نمونه ها بالاتر از استاندارد اعلام شده توسط ACGIH مشاهده گردید. با توجه به حضور باکتری های Staphylococcus aureus، E.Coliو Acinetobacter Iwoffii در هوای ایستگاه های پرستاری خطر ابتال به عفونت های بیمارستانی در پرسنل درمانی وجود دارد. به نظر میرسد پاکسازی مناسب سطوح در بخش های مختلف بیمارستان و روش های کنترل مهندسی در ایستگاه های مطالعه شده وجود ندارد که منجر به پراکنده شدن بیوآیروسل ها در هوا میگردد.

Authors

مرضیه منتظر

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ندا سلیمانی

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

رضوان زنده دل

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

کوروش اعتماد

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران