بررسی تاثیر سابقه تاریخی هرینه یابی بر مبنای فعالیت و ماهیت هزینه یابی نسبی و دلایل سود آوری و عدم سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس استاندارد ملی حسابداری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 436

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABMCONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

مقاله حاضر در حال بررسی تاثیر سابقه تاریخی هزینه یابی می باشد که به صورت سنتی و ادواری بوده است که در موسسات و شرکت ها میتواند تغییر کنند: که برخی از شرکت ها می توانند کوچک یا برزگ یا حتی متوسط باشند که بر اساس استاندارد ملی حسابداری می تواند تغییر کنند. و نیز برخی شرکت های که در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اغلب مورد حسابرسی قرار می گیرند که ماهیت هزینه یابی نسبی و مبنای سود آوری یا زیان آوری برا ی سهامداران یعنی ذینفعان مد نظر هست. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 91-88 مورد مطالعه قرار گرفتند برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر استاندارد ملی حسابداری با کشف اشتباه در محاصبه اعداد در روش سنتی و ادواری در بکارگیری رویه های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این اشتباه ها شده است. اما چنین رابطه ای بین تغییراستاندارد ملی حسابداری و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

Keywords:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ماهیت هزینه یابی سنتی و دلایل سودآوری و عدم سود آوری و نقش ABC و بورس اوراق بهادار تهران و استاندارد ملی حسابداری

Authors

فرشاد گنجی

دانشجوی دکتری حسابرسی و عضو انجمن حسابرسی ایران