بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF09_048

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر سطوح مختلف عصاره اتانولی شوید (Anethum graveolens) بهعنوان افزودنی غذایی بر پارامترهای رشد و شاخصهای تغذیه ای ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 12±0/32 گرم صورت گرفت. ماهیها به روش خوراکی با غلظتهای 500، 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره شوید به مدت 56 روز متوالی تغذیه شدند. گروه فاقد عصاره شوید به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطح 1000 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره دارای بیشترین میزان افزایش وزن نهایی بود و تفاوت معنیدار با گروه شاهد داشت. شاخص ضریب تبدیل غذایی تفاوتی معنیداری با گروه شاهد نداشت. تفاوت معنی داری بین گروه ها در شاخص ضریب تبدیل غذایی، شاخص امعاء و احشاء و میزان مصرف غذا مشاهده نشد .(P<0/05) بهترین کارایی پروتیین در تیمار 1000 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت.

Keywords:

عصاره , شاخص تغذیه ای , رشد , Anethum graveolens , قزل آلای رنگین کمان

Authors

رضا زیلاب سندیجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

عبدالمحمد عابدیان کناری

عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

امیرحسین اسماعیلی

عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور