تاثیر جیره فوکوییدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus (mykiss

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF09_174

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

این تحقیق به منظور تعیین عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف فوکوییدان در زمستان سال 96 در کارگاه تحقیقات آبزیان دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. 150 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 18/74±/70 که از لحاظ وزنی در یک اندازه بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و به 15 تانک فایبرگلاس با حجم آب 100 لیتر، که در هر تانک 10 عدد توزیع گردید. ماهیان به مدت 2 هفته با شرایط پرورشی سازگار شدند و سپس با پنچ جیره حاوی 0، /1، /5، 1 و 2 درصد فوکوییدان تغذیه شدند. بیش ترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمار 2 درصد فوکوییدان مشاهده شده که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی داری بود .(Pفوکوییدان در سطح 2 درصد در افزایش عملکرد رشد موثر باشد.

Keywords:

رشد , قزل آلای رنگین کمان , جلبک قهوه ای , فوکوییدان

Authors

فریده قالبی حاجی وند

دانشجوی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

امیرحسین اسماعیلی

استادیار گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس،

عبدالمحمد عابدیان کناری

استاد گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس،