تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 443

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PTLAR01_184

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین ویبریشن بر سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران فعال بود. 16 زن 20 تا 30 ساله در دو گروه کنترل، ویبریشن (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. تمام آزمودنیهای دو گروه در جلسه آزمون اصلی که شامل یک وهله فعالیت مقاومتی با دستگاه پشت پا (چهار ست فعالیت برونگرا با 5 تکرار در هر ست با 100 تا 1RM %120 و استراحت بین هر ست 4 دقیقه) شرکت کردند. قبل و بعد از فعالیت گروه ویبریشن مداخله ویبریش بر روی سکوی ارتعاش را با فرکانس 50 هرتز به مدت 1 دقیقه دریافت کردند. قبل از فعالیت، 24 ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت بعد از فعالیت نمونه گیری خون استراحتی انجام شد. سطوح SOD تغییر معناداری نشان نداد .(P> 0.05) احتمالا تمرینات ویبریشن تاثیری بر SOD بعد فعالیت مقاومتی اکسنتریک در این زنان ندارد.

Authors

فاطمه قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمدعلی آذربایجانی

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقصود پیری

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی