بررسی نقش واسط ادراک از ارزش برند لوکس در ارتباط بین ارزش اجتماعی و قصد خرید برندهای لوکس

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

773

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMBTU02_268

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

کالاهای لوکس و انگیزه برای خرید برندهای لوکس میان مصرف کنندگان آسیایی بسیار زیاد شده است. صاحبان این صنایعهمواره به دنبال شناسایی رفتار مصرف کنندگان برای جایگاه یابی مناسب برند خود هستند. مطالعه و شناخت بازار مصرفکنندگان و ادراک آنها از برندهای لوکس به منظور چگونگی مدیریت و بازاریابی این محصولات می تواند مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و شرکت های خارجی سرمایه گذار باشد. اگرچه، عوامل متعددی روی قصد خرید اثر دارند، اما ارزش ها به عنوانیکی از مهمترین عوامل، به طور معناداری می تواند پیش بینی کننده رفتار مشتریان باشد. در ارزش ادراک شده از برند لوکسیک بعد اجتماعی قوی وجود دارد که باعث می شود افراد تمایل زیادی داشته باشند تا کالاهای لوکس مصرف کنند. هدف مطالعهحاضر ارایه یک مدل مفهومی از رابطه بین ارزش اجتماعی و قصد خرید برندهای لوکس با نقش واسط ادراک از ارزش برند میباشد که یکی از گام های اساسی برای بازاریابان به منظور شروع فعالیت های سرمایه گذاری است.

Authors

فریبرزرحیم نیا
فریبرز رحیم نیا

استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

نازنینحسینی آرین
نازنین حسینی آرین

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد