جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 502

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME04_042

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

ارزیابی عملکرد نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیران کمک می کند، بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژی ها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. لذا سنجش عملکرد شرکت ها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی می باشد هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین جریان نقد آزادو عملکرد شرکت می باشد این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 91 تا 95 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد در این پژوهش انداز ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است نتایج آن نشان داد که بین جریان نقد آزاد و عملکر شرکت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دار. وجود این رابطه ی مثبت را این گونه می توان تفسیر نمود که با افزایش در جریان نقد ازاد منابع بیشتری را در اختیار مدیریت قرار می دهد و مدیران از طریق استفاده ی بهینه و موثر از وجوه مذبور به سودآوری شرکت ها کمک نمایند در نتیجه افزایش جریان های نقدی آزاد از یک طرفف توانایی مدیریت را در کسب بازده از منابع در اختیار وی را افزایش داده و در واقع، افزایش بازده دارایی ها را که دارای ارتباط مستقیم با عملکرد مدیریت است به دنبال خواهد داشت از طرف دیگر با افزایش جریان ها نقد آزاد فرصت هایی فراهم می شود که مدیر می تواند با بهره گیری از منابع در دسترس بازده سهامداران را افزایش دهد.

Authors

جواد عادلی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایران

محمدرضا پوراحتشام

عضو هییت علمی گروه حسابداری واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایران

قاسم قاسمی

عضو هییت علمی گروه حسابداری واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ایران