مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع درآمدی بر رهبری سازمانی آیت الله مهدوی کنی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 422

This Paper With 44 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-11-2_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

آیت الله مهدوی کنی (ره) با تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) و استقرار در آن، افزون بر مسیولیت آموزش و تدریس، همزمان به مدیریت عالیه دانشگاه نیز می پرداختند و در سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی به سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا؛ اشراف و نظارت داشتند. ایشان در جایگاه ریاست بر نخستین دانشگاه اسلامی و غیر دولتی کشور با چشم انداز دانشگاه اسلامی مرجع از نزدیک با امور مرتبط با یک سازمان دانشگاهی در حیطه های مختلف آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی، دانشجویی و توسعه فیزیکی سرو کار داشتند. پژوهش حاضر که با هدف تبیین بخشی از اندیشه های ایشان در حیطه رهبری سازمانی با تاکید بر بازخوانی تجربه مدیریت دانشگاهی استاد در دانشگاه امام صادق (*) تدوین شده از نظر جهت گیری، یک پژوهش کاربردی از نظر رویکرد، یک پژوهش استقرایی؛ و از نظر راهبرد پژوهش، یک مطالعه موردی به شمار می آید که هدف آن، توصیف و تبیین رهبری سازمانی استاد در دانشگاه امام صادق (ع) است. شیوه گردآوری داده ها در این پژوهش، علاوه بر اطلاعات کتابخانه ای مبتنی بر آثار منتشره ایشان و درباره استاد، ترکیبی از دو منبع اصیل و دست اول است: مشاهده شیوه عملی مدیریت، تصمیم ها و رفتارهای مدیریتی استاد در طول سه سال ارتباط نزدیک کاری نویسنده در سطح اول مدیریت دانشگاه و مشاهده مشارکتی به دلیل یادشده و فرصت مشارکت در چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری های ایشان. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موارد زیر را می توان از ویژگی های رفتار رهبری استاد در مدیریت دانشگاه اسلامی برشمرد: باور عمیق به ارزش تجربه و کسوت در سطوح سیاست گذاری و نظارت عالیه؛ پرورش و میدان دادن به دانش آموختگان جوان دانشگاه در سطح اجرا (مدیریت صف و ستاد)؛ الگوی تعاملی رفتارهای برخاسته از محبت؛ جدیت و مسیولیت پذیری در کار در عین شوخ طبعی؛ توجه به ویژگی های محیط فعالیت دانشگاهی؛ برنامه ریزی و آینده نگری؛ بسیج سرمایه انسانی؛ هدایت از طریق رهبری و انگیزش؛ هدایت از طریق ارتباطات رسمی، گروهی و میان فردی و ارزیابی و نظارت

Keywords:

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی (ع) , رهبری , مدیریت آموزش عالی , دانشگاه اسلامی , دانشگاه امام صادق ( ع).

Authors

نادر جعفری هفتخوانی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه صادق (ع)