بازتاب شاهنامه در زبان و اندیشه اخوان ثالث

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 669

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ADAB-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

موضوع این جستار مقایسه محتوایی شعرهای اخوان به ویژه آثار نیمایی او با شاهنامه فردوسی، با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی است. چنین به نظر می رسد که علاوه بر تاثیرپذیری بسیار شعر اخوان از شاهنامه، تشابهات و حتی تفاوت هایی نیزمیان شعر این دو شاعر وجود داشته باشد. از این رو هدف از این نوشتار، علاوه بر نشان دادن تاثیرپذیری ها، نمایاندنتشابهات و تفاوت های موجود میان شاهنامه و شعر اخوان است. این جستار به سه بخش تاثیرپذیری، تشابه و تفاوتمحتوایی تقسیم می شود که پس از بررسی های انجام شده، این نتایج به دست آمد: میان شعر اخوان و شاهنامه پیوندهایبینامتنی بسیاری وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از در بخش تاثیرپذیری ها؛ اسم و رسم شخصیت های شاهنامه به ویژهرستم، عناصر زرتشتی گری، اقتباس مصرعی از شاهنامه و... در بخش تشابهات آنچه بیش از همه به چشم می آید: وطن ووطن پرستی، اندیشه های دم غنیمتی، مرگ... و در بخش تفاوت ها نیز مهمترین آنها، درباره سرنوشت سام، بهرام گور،شخصیت مزدک، دیدن و ندیدن خدا... است که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است. در مجموع گرایش اخوان بهحماسه و شاهنامه، درکنار توجه او به مسایل اجتماعی سیب شده است که وی را از بنییان گذاران و پیش کسوتان شعرنوحماسی در روزگار معاصر بدانند.

Authors

امید اصلانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر دبیرستانهای شهرستان شوشتر