اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در اسناد بین المللی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 817

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-49-1_014

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول چهاردهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی رادر ادبیات اقتصادی به وجود آوردند و عقیده دارند که پیشرفت اقتصادی و برون رفت ازبحران های بین المللی کشور، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص های آناست. مجامع بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تاسیس تاکنون،برای کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، مفهومی با عنوانتوسعه پایدار را به وجود آورده و اسناد مختلفی را در این زمینه تصویب کرده اند کهجدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان هایهفده گانه آن است. سوال این پژوهش این است که میان سند اقتصاد مقاومتی و گزارشتوسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می کنند، چه رابطه ای ازلحاظ حقوقی موجود است چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو مفهوم وجوددارد این پژوهش در جمع بندی به این نتیجه می رسد که مشابهت های بسیار و تفاوتاندکی میان این دو سند موجود است و سند کلی اقتصاد مقاومتی نسخه بومی وپالایش شده فرهنگی گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

Authors

عبدالحسین شیروی

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناصر خداپرست

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران