مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه ملاصدرا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 381

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPT-22-85_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

صدرالمتالهین شیرازی بر اساس مبانى خاصى مانند اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکتجوهری، حدوث جسمانى نفس و تقسیم عوالم هستى به عالم ماده ، عالم برزخ و عالم عقولبه اثبات فناناپذیری نفس انسانى مى پردازد. با توجه به این مبانى، ملاصدرا ثابت مى کند کهنفس انسان در ابتدای وجودش به صورت مادی حادث شده و در مسیر یک حرکت جوهریقرار مى گیرد. در طى این حرکت که در ذات نفس روی م ىدهد، نفس مادی به یک موجودمجرد تبدیل مى گردد و پس از آن، در عالم عقول حیات جاودانه مى یابد. بنا بر دیدگاه وی،عقولى هم که در این زندگى مادی نتوانسته اند به مرتبه تجرد برسند، در عالم برزخ به حرکتجوهری خود ادامه مى دهند تا آن گاه که مجرد شوند و به عالم عقول بپیوندند. البته بر دیدگاهملاصدرا در این خصوص نقدهایى نیز وارد است. این پژوهش به بررسى و نقد برخى مبانى ودلایل جاودانگى نفس در اندیشه ملاصدرا مى پردازد.

Authors

زین العابدین فرهادی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مسعود صادقی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

حسن قنبری

دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران