تصویر ذهنی مشتریان از برندهای بانک های ایرانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 447

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP12_026

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

در سال های اخیر، نام و نشان تجاری به عنوان یک عامل کلیدی مهم در موفقت کسب وک ارها شاخته شده است هدف این مقاله مطالعه برندهای دو قطبی در صنعت بانکداری است جامعه آماری تحقیق حاضر عباتند از مشتریان شش بانک در شهرستان سنندج که به طور تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد که در انتها 305 پرسشنامه برای تحلیل پخش و جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی نگرش مردم به بانک ها مثبت بوده است. همچنین نگرش مشتریان به بانک سپه، ملت، کشاورزی، ملی و تجارت مثبت بوده و در انتها بانک صادرات جای داشت که مشتریان بانک صادرات به این بانک نگرش چندان مثبتی نداشتند. در پایان سیستم های برای بهبود نگرش و وفاداری به برند برای بانک ها به منظور خلق ارزش ارایه شد.

Keywords:

نام و نشان تجاری , قطبیعت نام و نشان تجاری , بانکداری

Authors

آرمان احمدی زاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

آزاده امتی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی دانشگاه یزد

سیدآرمان راستاد

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان