شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان قم _کهک با استفاده از نرم افزار GMS

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_362

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

در پژوهش حاضر به منظور مدیریت آبخوان قم کهک که تقریبا وضعیت بحرانی دارد و نیازمند مدیریت در بهره برداری از آب های زیرزمینی است، جریان آب زیرزمینی آن توسط نرم افزار GMS و تحت کد MODFLOW در دو حالت پایدار و ناپایدار شبیه سازی می شود و مقادیر هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره واسنجی می شود. از داده های مهر سال 1389 برای حالت پایدار و از آبان 89 تا مهر 91 در گام ماهانه برای حالت ناپایدار استفاده می شود. در هر دو حالت پایدار و ناپایدار معیارهای ارزیابی مدل، خطای کوچکی را نشان می دهند، به نحوی که مقادیر MAE، RMSE و ME برای حالت پایدار به ترتیب برابر با 0/54، 0/48 و 0/04- و برای حالت ناپایدار به ترتیب برابر با 0/85، 0/63 و 0/2- بر حسب متر به دست آمد. نتایج تحلیل حساسیت روی سه پارامتر هدایت هیدرولیکی، تغذیه سطحی و ضریب آبدهی ویژه نشان می دهند که مدل به مقادیر تغذیه سطحی و ضریب آبدهی ویژه به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را دارد.

Authors

سپیده جلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه های هیدولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم