ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مصرف انرژی برق در دوره های آتی تحت سناریوهای گزارش پنجم IPCC مطالعه موردی: منطقه جنوب استان کرمان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 492

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEC12_008

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

افزایش دما به عنوان یکی از عوامل موثر محیطی، میتواند نقش بارزی در افزایش مصرف انرژی برق داشته باشد. در این مطالعه برای ارزیابی مصرف برق جنوب کرمان در آینده، ابتدا داده های روزانه خروجی مدل CanESM2 تحت سناریوهای RCP 2.6،RCP 4.5 و RCP 8.5 با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM برای دوره های آتی ریزمقیاس و پیش بینی شدند. سپس میزان مصرف انرژی برق در آینده با استفاده از رابطه رگرسیونی بین انرژی مصرفی برق و دما ارزیابی شد. نتایج نشان داد که دمای متوسط منطقه جنوب کرمان در دو دوره 2020 بر اساس سناریوهای مختلف از 0,5 تا 1,5 و در دوره 2050 به مقدار 1,5 تا 2,5 نسبت به زمان حال افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان داد که میزان انرژی مصرفی برق منطقه جنوب کرمان در دوره 2020 به مقدار 15 تا 30 درصد و در دوره 2050 به مقدار 25 تا 55 درصد بر اساس سناریوهای مختلف تحتتاثیر افزایش دما نسبت به دوره پایه افزایش می ابد. بنابراین به عنوان یک نتیجه گیری کلی، میتوان بیان داشت که ما در آینده شاهد افزایش تقاضای انرژی برق مواجه هستیم و باید با توجه به تغییر اقلیم به عنوان یکی از عوامل موثر در میزان مصرف انرژی برق، برنامه ریزی های لازم و سازگاری با این تغییرات در دستور کار قرار گیرد.

Authors

مهدیه پیرنیا

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

عبداله پیرنیا

دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری