بررسی جزء به جزء میزان غلظت عناصر (Ni, Cu و Mg) در رسوبات سطحی دهانه رودخانه اروند با استفاده از روش Tessier

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 395

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES06_001

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

فعالیت های انسانی موجب افزایش غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه ها گردیده است. فلزات سنگین به دلیل تغییرات بسیار اندک در دسترس پذیری آن ها، که می توانند سبب بروز سمیت در انسان و محیط زیست شوند، بسیار مهم می باشند. در تحقیق حاضر، روش تجزیه ای که برای تفکیک فلزات سنگین در نمونه ها ی رسوب بکار م ی رود، روش استخراج متوالی 5 مرحله ای Tessier است. این نمونه رسوبات در 9 نقطه واقع در سه ایستگاه، در طول رودخانه اروند (واقع در غرب خلیج فارس) جمع آوری گردیده اند. معرف های استفاده شده در این استخراج می توانند فلزات موجود در بخش های مختلف رسوب را با انتخاب پذیری کمتر یا بیشتر، شسته و جداسازی کند. این آنالیز مرحله ای قادر است، فلزاتی را که با بخش ها ی قابل مبادله، کربنات ها، اکسیدهای فلزی احیا شونده، مواد آلی و باقیمانده در پیوند می باشند، به ترتی ب استخراج نمای د. باانجام روش استخراج متوالی بر روی رسوب های این منطقه مشخص شد که قسمت اعظم فلزات سنگین، در بخش اکسیدهای فلزی احیا شونده و باقیمانده وجود دارد، و بنابراین می توان نتیجه گرفت که بخش حایز اهمیت از فلزات مورد مطالعه پایدار هستند. صحت این نتایج به وسیله مقایسه غلظت کل فلز موجود در رسوب با مجموع غلظت فلز به دست آمده از پنج مرحله استخراج ارزیابی می شود، که اکثرا رضایت بخش می باشد. سینتیک استخراج فلزات سنگین (Ni, Cu, Mg) در نمونه رسوب های رودخانه توسط چند معرف مورد مطالعه قرار گرفت.

Authors

کیانوش گلچین فرد

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

یداله نیکپور قنواتی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استادیار و عضو هییت علمی

کمال غانمی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشیار و عضو هییت علمی

احسان دانشور

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استادیار و قایم مقام شرکت کشتی سازی شصداآبادان