بررسی پیامد های دو زبانه بودن و نحوه برخورد با چالش دوزبانگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,630

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTCONF05_102

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

دوزبانگی واژه بسیار گسترده ای است ، در کل به توانایی برقراری ارتباط به دوزبان مختلف، دوزبانگی می گویند. سوال پیشمی آید که به چه فردی دوزبانه گفته می شود به فردی که زبان دومی به غیر از زبان مادریش را می داند و می تواند با زبان دوم باافراد دیگر ارتباط برقرار نماید ، دوزبانه گفته می شود. دو زبانگی پدیده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود داردو عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند. فراگیری زبان در عین حال که یکی ازمراحل اولیه ی رشد در دوران کودکی است از شگفتی های این دوره نیز به حساب می آید. دوزبانگی همواره از مسایلی است کهبر فرآیند آموزش و یادگیری افراد جامعه خود تاثیر دارد و پدیده ای است که در همه نقاط جهان مصداق دارد و افراد دو زبانه میتوانند بر حسب مورد از آن زبان ها در رفع نیازهای ارتباطی خود استفاده کنند. این مقاله کوشیده است تا ابعاد مختلف دوزبانگی رامورد بررسی قرار داده، انواع مختلف و عوامل موثر بر دو زبانگی و زمان آموزش دوزبانگی، سن یادگیری، استعداد و عملکردتحصیلی افراد یک زبانه و دوزبانه و نقش والدین دوزبانه را تشریح کرده است. علاوه بر این، این مشکلات و پیامدهای مثبتدوزبانگی را بر اساس پژوهش های انجام شده نه تنها در ایران بلکه با استفاده از مدارک و مآخذ مثبت در بعضی از کشورهایجهان نیز ، مورد بحث و بررسی قرار داده اند. بر حاصل مطالعات و بررسی های آنان نتایج به دست آمده نشان می دهد کهدوزبانگی فی نفسه پدیده ای مثبت و مفید است که می تواند موجب پرورش توانایی ها و استعدادهای بالقوه فرد گردد.

Authors

معصومه ابراهیم زاده

کارشناس ادبیات و زبان فارسی