تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی و ارایه مدل کاهش آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED08_304

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

Abstract:

زمینه و هدف: خشونت محل کار یک پدیده اجتماعی نامطلوب و تهدیدکننده ایمنی کارکنان بخش سلامت است و علیرغم شیوع بالای خشونت محل کار و پیامدهای جدی بر سلامت، مطالعات کیفی بسیار محدود در زمینه فرایند آن در خدمات فوریت های پزشکی انجام شده است. این مطالعه، با هدف تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی انجام شد روش کار: این مطالعه با روش تحقیق کیفی و رویکرد سیستماتیک تیوری زمینه ای در سال 1395-94 انجام شد. مشارکت کنندگان مطالعه، شامل 19 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بودند. معیار ورود به مطالعه، داشتن تجربه مواجهه با خشونت محل کار و حداقل یک سال سابقه کار بود. برای جمع آوری دادها، نمونه گیری هدفمند و نظری بکار گرفته شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد و انجام مصاحبه با مشارکت کننده ها با تحلیل همزمان بود. بر اساس روشمطالعه، تجزیه وتحلیل مصاحبه قبلی، مصاحبه بعدی را روشن می ساخت. تحلیل، با رویکرد اشتراوس/کوربین و کدگذاری سه مرحله ای و استفاده از مقایسه مداوم داده ها انجام شد. مشارکت کنندگان تا مرحله ای وارد مطالعه شدند که داده ها و مفاهیم به اشباع رسیدند و الگوی پارادایمی فرآیند خشونت محل کار ارایه گردید.یافته ها: در این مطالعه، خدمت رسانی در بستر خشونت به عنوان تیوری اصلی ارایه شد. بدین معنی که کارکنان خدمات فوریت های پزشکی، علیرغم مواجهه با خشونت محل کار در صحنه رخدادهای فوریتی، بر ارایه خدمت به مددجویان متمرکز هستند. پنج زیرگروه اصلی الگوی پارادایمی تیوری شامل آغازگران خشونت، بسترسازان و شعله ورسازان خشونت، راهبردهای انطباق و پیامدها هست. یکی از پیامدهای مهم خشونت محل کار، آسیب سلامت جسمی و روانی کارکنان است که در فرآیند خدمت رسانی متحمل می شوند. شرایط درون سازمانی و برون سازمانی EMS است، کارکنان را در موقعیتی قرار می دهد که با خشونت محل کار مواجه می شوند. مواجهه با خشونت باعث بروز آسیب هایی به ویژه روی سلامت و امنیت کارکنان می شود. بنابراین، فراهم آوردن بستر پیشگیری یا کاهش خشونت محل کار، مراقبت های جسمی و روانی و حمایت حرفه ای و قانونی از آنان ضروری است. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهایی به عنوان الگوی کاهش خشونت محل کار ارایه شده استنتیجه گیری: وقوع شوک ناشی از یک رخداد غیرمنتظره و هیجانات ناشی از آن در مددجویان، تاخیر زمان پاسخ، شرایط زمینه ای و مداخله ای حاکم بر محیط کار خدمات فوریت های پزشکی که متاثر از شرایط درون سازمانی و برون سازمانی EMS است، کارکنان را در موقعیتی قرار می دهد که با خشونت محل کار مواجه می شوند. مواجهه با خشونت باعث بروز آسیب هایی به ویژه روی سلامت و امنیت کارکنان میشود. بنابراین، فراهم آوردن بستر پیشگیری یا کاهش خشونت محل کار، مراقبت های جسمی و روانی و حمایت حرفه ای و قانونی از آنان ضروری است. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهایی به عنوان الگوی کاهش خشونت محل کار ارایه شده است.

Keywords:

خشونت محل کار , خدمات فوریت های پزشکی , تیوری زمینه ای

Authors

مجید پورشیخیان

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

حسن ابوالقاسم گرجی

استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

آیدین آرین خصال

دانشیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

داود خراسانی زواره

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران