بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 411

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AECH01_089

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

زمینه و هدف: در محیط متغیر و متحول کنونی، شتاب پیشرفت جوامع؛ منجر به حضور همه جانبه اطلاعات و تعدد منابع اطلاعاتی شده است که ارزش و اهمیت مفاهیمی همچون تسهیم دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، سازمان هایی موفق اند که بتوانند خود را با این شرایط وفق داده و واکنش ها و تصمیم های به موقعی را با استفاده از این مفاهیم اتخاذ نمایند. از همین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا مدلی را برای بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری ارایه نماید. روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی است و جامعه آماری این تحقیق، کارکنان و مدیران شهرداری کلانشهر کرج با سابقه کاری بیش از یک سال و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال می باشد برای سنجش سه متغیر است که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/919 بدست آمد که مقدار مناسبی بود. یافته ها: در این تحقیق از نرم افزار AMOS جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است، از تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سازه و از مدل ساختاری (که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای پنهان فرض می کند) به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که یادگیری سازمانی با مدیریت دانش و عملکرد نوآوری کارکنان و مدیران شهرداری کلانشهر کرج مرتبط بوده و ارتباط معناداری دارند. نتایج: نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری وجود دارد. علاوه بر این، اثر میانجی گری مثبت تسهیم دانش بر رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری و اثر میانجی گری مثبت همزمان (کاربرد و انتقال دانش) بر یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری تایید شد. و مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

Authors

مهران تیراندازیان

دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مهندسی سازه ، شهرداری کرج

علی اصغر معدنی

دانشجوی مهندسی عمران-عمران ، شهرداری کرج