CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج

عنوان مقاله: بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج
شناسه ملی مقاله: AECH01_089
منتشر شده در اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران تیراندازیان - دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مهندسی سازه ، شهرداری کرج
علی اصغر معدنی - دانشجوی مهندسی عمران-عمران ، شهرداری کرج

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: در محیط متغیر و متحول کنونی، شتاب پیشرفت جوامع؛ منجر به حضور همه جانبه اطلاعات و تعدد منابع اطلاعاتی شده است که ارزش و اهمیت مفاهیمی همچون تسهیم دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، سازمان هایی موفق اند که بتوانند خود را با این شرایط وفق داده و واکنش ها و تصمیم های به موقعی را با استفاده از این مفاهیم اتخاذ نمایند. از همین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا مدلی را برای بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری ارایه نماید. روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی است و جامعه آماری این تحقیق، کارکنان و مدیران شهرداری کلانشهر کرج با سابقه کاری بیش از یک سال و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال می باشد برای سنجش سه متغیر است که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/919 بدست آمد که مقدار مناسبی بود. یافته ها: در این تحقیق از نرم افزار AMOS جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است، از تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سازه و از مدل ساختاری (که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای پنهان فرض می کند) به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که یادگیری سازمانی با مدیریت دانش و عملکرد نوآوری کارکنان و مدیران شهرداری کلانشهر کرج مرتبط بوده و ارتباط معناداری دارند. نتایج: نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری وجود دارد. علاوه بر این، اثر میانجی گری مثبت تسهیم دانش بر رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری و اثر میانجی گری مثبت همزمان (کاربرد و انتقال دانش) بر یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری تایید شد. و مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی:
یادگیری سازمانی، تسهیم دانش، عملکرد نوآوری، شهرداری کلانشهر کرج.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/853264/