بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی98-97

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 486

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF06_161

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی98-97 می باشد . روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن که بررسی رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی با شادکامی می باشد از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی شهرستان دلفان که در سال تحصیلی98-97 مشغول تدریس بودند. نمونه آماری این پژوهش 191 نفر از معلمین دوره ابتدایی شهرستان دلفان بود که به روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند.به عبارت دیگر از بین جامعه آماری 93 نفر آقا و 98 نفر از معلمین خانم بعد از همتا سازی از نظر سن، سنوات خدمت، محل خدمت و مقطع تدریس انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شادکامی و رضایت از زندگی، دو جنبه هیجانی مثبت هستند که بسیار تحت تاثیر محیط زندگی و شرایط رشد جسمانی و روانی افراد قرار دارند، خاصه درافرادی که همچنان دارای وابستگی مالی، عاطفی و... با خانواده هستند )مانند دانشجویان(. از این رو، پژوهش حاضر بر این پیش فرض بنا شد که با توجه به عوارض ناشی از تجربه جنگ و آسیب دیدگی های متعاقب آن در سربازان که بعضا مبتلا به اختلال تنیدگی پس از ضربه هستند، می بایست سیستم خانواده نیز تحت تاثیر قرارگرفته باشد. در مرتبه بعدی براثر بروز مشکلات خانوادگی، تربیتی، اقتصادی و...، پی آیند مصدومیت های پدر، فرزندان نیز انواعی از آشفتگی های روان شناختی بروز می دهند .

Authors

حامد میرزایی شریفی

ارشد حقوق بین الملل ، آموزگار آموزش و پرورش شهرستان دلفان

محبوبه خیری حسن گاویار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، کارمند شبکه بهداشت شهرستان دلفان

سعید رستمی

دانشجوی کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه لرستان مرکز آموزش عالی شهرستان دلفان

مریم کاوه

دانشجوی کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان