ارایه یک مدل برای اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک پایدار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 518

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF01_059

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

با قدم نهادن به دهکده جهانی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جوامع دچار دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در جوامع پیشرفته به شکلی بسیار گسترده مورد بررسی قرار گرفته، مفهوم دولت الکترونیک است. فناوری نوین، در عرصه ارتباطات انسانی نیز تحولات عظیمی را بوجود آورده است تا آنجا که به جرات می توان گفت که بیشترین تحولات و پویایی را فناوری نوین در بخش ارتباطات پدیدار ساخته است. روابط عمومی ها نیز نقش مهم و کلیدی در برخورد با مخاطبان یک سازمان دارد و استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی شده است. تاکید بر فن آوری اطلاعات، ابزاری برای رفع نیازهای مخاطبان و ارایه خدمات با کیفیت برتر است. هریک از مدل های پیشین برای اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک برحسب هدف و سطح تحلیلی که مد نظر دارند، دارای قوت وضعف هایی بوده، بنابراین طراحی مدل ارزیابی آمادگی برای اجرا وپیاده سازی دولت الکترونیک پایدار مناسب و منطبق با ویژگی ها ومختصات سازمان مورد مطالعه، ضرورت دارد. در این مقال سعی شده است با بررسی مدلهای موجود و بادر نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هریک از آنها، ابعاد و مولفه های برای اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک پایدار ارایه شود. به همین منظور ابتدا مدل های مطرح برای ارزیابی دولت الکترونیک در سطح بین المللی، ملی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، سپس با استفاده از روش فرا تلفیق، طبقه بندی جدیدی از ابعاد و مولفه های ارزیابی دولت الکترونیک ارایه شده است. برای تعیین شاخص های ارزیابی دولت الکترونیک، پانل دلفی خبرگان و صاحب نظران حوزه دولت الکترونیک در سه مرحله تشکیل و شاخص های ارزیابی دولت الکترونیکی استخراج و نهایی شده است. در نهایت مدل تدوین شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک با نمونه ای به تعداد 20 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده، با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون و سپس اصلاح قرار گرفته است.

Keywords:

اجرا و پیاده سازی , دولت الکترونیک , سازمان و فن آوری اطلاعات.

Authors

شهریار مرزبان

دانشجو دکتری تخصصی گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

شهین مرداسی

دانشجو دکتری تخصصی گروه مدیریت منابع انسانی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

بهار مرداسی

دانشجو دکتری تخصصی گروه مدیریت منابع انسانی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.