تاثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 671

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF01_101

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

در محیط پررقابت کنونی، سازمان ها برای بقا، رشد و موفقیت خود به نوآوری های سریع و مستمر در محصولات، خدمات و فرآیندهای شان نیاز دارند. از سوی دیگر تسهیم دانش فردی، به عنوان یکی از عوامل موثر بر نوآوری شرکت ها در پژوهش های گذشته موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ بنابراین مجاب کردن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران ضروری می باشد و بایستی رفتارهایی را در افراد برانگیخت تا دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در این راستا لزوم توجه به عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش، مهم قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لذت از کمک به دیگران به عنوان یک عامل انگیزشی درونی، بر رفتار تسهیم دانش و همچنین تاثیر رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه ی کارکنان می باشد. جامعه ی موردمطالعه کلیه ی کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری استان خراسان (شهر مشهد) و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 275 نفر بوده اند که از میان آنها 182 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS18 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و نیز رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر مثبت و معنادار دارد، علاوه بر این تاثیر غیرمستقیم لذت از کمک به دیگران بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان در جامعه ی مورد مطالعه تایید گردید. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی جهت ارتقا رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه افراد در شرکت های دانش بنیان ارایه گردیده است.

Authors

سید امیرحسین رئوف قطب الدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

علی شیرازی

دانشیار، دانشکده علوم اداری اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران