بررسی مشارکت اجتماعی بر توسعه فرهنگ ایمنی و عومل موثر بر آن در میان شهروندان شهر تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS04_129

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

رشد و گسترش روند شهرنشینی دارای پیامدها و تبعات گوناگونی برای ساکنان است که در این میان امنیت و شکل گیری فضاهای امن شهری، دارای نقش اساسی در رضایتمندی شهروندی و مطلوب بودن زندگی در قالب توسعه پایدار انسانی، بشمار می آیند. همراه با گسترش شهرها، تحولات اجتماعی بسیاری رخ داده است که مشارکت و افزایش حضور شهروندان در عرصه های عمومی و اجتماعی را به دنبال داشته است. مشارکت اجتماعی در برگیرنده انواع مختلف کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیر نهادن بر فرایندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگ ایمنی در میان شهروندان شهر تهران می باشد که با روش اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه 398 نفر از شهروندان شهر تهران می باشد، که با روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی سیستماتیک در سه منطقه شهر تهران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهند که متغیر مشارکت اجتماعی بر توسعه فرهنگ ایمنی موثر است. همچنین متغیرهای اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی بر مشارکت اجتماعی موثر است. از دیگر نتایج تحقیق تاثیر دسترسی به آموزش، اعتماد نهادی، رفاه اجتماعی، تعلق به محله، کنترل اجتماعی و هراس از خطر بر توسعه فرهنگ ایمنی است.

Authors

منا گل پرور

کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی