تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWR-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398

Abstract:

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ ‎بذر بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم نان شامل ریژاو، سرداری و کریم، مطالعه ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه، 40 تیمار پرایمینگ، شامل پرایمینگ هورمونی، اسموپرایمینگ، پرایمینگ غذایی، هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک بار تقطیرشده و یک تیمار شاهد بدون پرایم موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کشت آزمایشگاهی، اثر متقابل رقم و پرایمینگ بر صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. در شرایط کشت گلخانه ای اثر متقابل رقم و پرایمینگ بر وزن خشک ریشه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید ولی برای وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود.  بر اساس رتبه بندی میانگین ها، بالاترین رتبه درصد جوانه زنی در رقم سرداری همراه با تیمارهای 100 میلی گرم بر لیتر آسکوربیک اسید حاصل گردید. بیشترین وزن خشک اندام هوایی به ترتیب مربوط به رقم ریژاو همراه با تیمارهای سالیسیلیک اسید 150 میلی گرم بر لیتر، آسکوربیک اسید 100 میلی گرم بر لیتر و 5/1 میلی گرم بر لیتر 24 - اپی براسینولید بود. در شرایط آزمایشگاهی، بالاترین رتبه طول ریشه چه به رقم کریم مربوط بود که در تیمار پرایمینگ 5/0 میلی گرم بر لیتر 24- اپی براسینولید حاصل گردید. تیمارهای مناسب پرایمینگ در این تحقیق بر اساس مجموع صفات اندازه گیری شده، تیمارهای هورمونی جیبرلیک اسید و 24- اپی براسینولید، تیمارهای غذایی اوره با غلظت های 2 و 4 گرم در لیتر، سولفات روی با غلظت های 1/0 و 3/0 درصد و آسکوربیک اسید با 100 میلی گرم بر لیتر، تیمار اسموپرایمینگ شامل پلی اتیلن گلیکول 4000 با پتانسیل 3/2- و 9/2- بار، کلرید پتاسیم 100 میلی مولار و هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک بار تقطیرشده تعیین گردید. با توجه به توسعه ریشه های رقم سرداری توسط تیمارهای هورمونی به ویژه جیبرلیک اسید این تیمار برای شرایط کم آبی مناسب تر خواهد بود.

Authors

کیانوش صفری

کارشناس تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

یوسف سهرابی

دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات

عادل سی و سه مرده

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

شهریار ساسانی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdoli, M., Saeidi, M., Azhand, M., Jalali-Honarmand, S., Esfandiari, E. ...
 • Abdul-Baki, A.A. and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean ...
 • Afzal, I., Basra, S.M.A. and Ahmad, N. 2011. Hormonal priming ...
 • Ahmad, I., Khaliq, T., Ahmad, A., Basra, S.M.A., Hasnain, Z. ...
 • Akbari, G., Sanavy, S.A. and Yousefzadeh, S. 2007. Effect of ...
 • Akbarimoghaddam, H., Galavi, H.M., Ghanbari, A. and Panjehkeh, N. 2011. ...
 • Angrish, R., Kumar, B. and Datta, K.S. 2001. Effect of ...
 • Ansari, O. and Sharif-Zadeh, F. 2012. Does Gibberellic acid (GA), ...
 • Basra, S.M.A., Zia, M.N., Mahmood, T., Afzal, I. and Khaliq, ...
 • Bismillah Khan, M., Madhia Aman, G., Mubshar, H., Shoaib, F. ...
 • Chalamacharla, R.B., Harsha, K., Sheik K.B. and Viswanatha, C.K. 2018. ...
 • Capron, I., Corbineua, F., Dacher, F., Job, C., Come, D. ...
 • Caseiro, R., Bennett, M.A. and Marcos-Filho, J. 2004. Comparison of ...
 • Chiu, K.Y., Chen, C.L. and Sung, J.M. 2002. Effect of ...
 • Chivasa, W., Harris, D., Chiduza, C. and Nymudeza, P. 1998. ...
 • Demir, I. and Van De Venter, H.A. 1999. The effect ...
 • Derek Bewley, J., Kent, J.B., Henk, W.M.H. and Hiro, N. ...
 • Egamberdieva, D. 2009. Alleviation of salt stress by plant growth ...
 • Egli, D.B. and Tekrony, D.M. 1995. Soybean seed germination, vigour ...
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2019. ...
 • Gul, B., Khan, M.A. and Weber, D.J. 2000. Alleviation salinity ...
 • Harris, D., Joshi, A., Khan, P.A., Gothakar, P. and Sodhi, ...
 • Hussain, S., Zheng, M., Khan, F., Khaliq, A., Fahad, S., ...
 • http://www.ispa.ir ...
 • International Seed Testing Association (ISTA). 2009. International rules for seed ...
 • International Seed Testing Association (ISTA). 2003. ISTA Handbook on Seedling ...
 • International Seed Testing Association (ISTA). 1999. International rules for seed ...
 • Iqbal, M., Ashraf, M. and Jamil, A. 2006. Seed enhancement ...
 • Kata, L.P., Bhaskaran, M. and Umarani, R. 2014. Influence of ...
 • Loewus, F. and Murthy, P. 2000. Myo-inositol metabolism in plants. ...
 • Marcos-Filho, J. 2015. Seed vigor testing: an overview of the ...
 • Madsen, M.D., Svejcar, L., Radke, J. and Hulet, A. 2018. ...
 • Mirshekari, B. 2014. Effect of hormonal and physical primings on ...
 • Moreno, C., Seal, C.E. and Papenbrock, J. 2018. Grain priming ...
 • Nazari, S., Aboutalebian, M.A. and Golzardi, F. 2017. Grain priming ...
 • Patade, V.Y., Maya, K. and Zakwan, A. 2011. Seed priming ...
 • Ozdemir, F., Bor, M., Demiral, T. and Turkan, I. 2004. ...
 • Shaddad, M.A.K., Abd El-Samad, H.M. and Mostafa, D. 2012.  Role ...
 • Sharma, P. and Bhardwaj, R. 2007. Effect of 24-epibrassinolide on ...
 • Soon, K.J., Whan, C.Y., Gu, S.B., Kil, A.C. and Lai, ...
 • Stasolla, C. and Yeung, E.C. 2001. Ascorbic acid metabolism during ...
 • Sung, F.J.M. and Chang, Y. 1993. Biochemical activities associated with ...
 • Souza, M.O.D., Pelacani, C.R., Willems, L.A.J., Castro, R.D., Hilhorst, H.W.M. ...
 • Sytar, O., Kumari, P., Yadav, S. and Brestic, M. 2018. ...
 • Toselli, M.E. and Casenava, E.C. 2002. The hydrotime model analysis ...
 • Wang, J., Saxena, R., Kranthi, S., Orsat, V., Raghavan, V. ...
 • Wang, B.K. and Zeng, G.W. 1993. Effect of epibrassinolide on ...
 • Woldesenbet, M. and Haileyesus, A. 2016. Effect of nitrogen fertilizer ...
 • نمایش کامل مراجع