تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیآژی

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 582

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI09_047

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

در این تحقیق تاثیر مس بر روی ریز ساختار و تشکیل آخال ها در جوش های چند راهه فولادهای کم آ لیاژی مورد بررسی قرار گرفت. مس به صورت خالص به پوشش ا لکترود اضافه شد به طوری که فلز جوش حاوی 0/14، 0/53، 0/94 درصد وزنی مس می باشد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی در ناحیه ی ستونی و حرارت دیده بررسی شد. نتایج نشان می دهد که افزایش مقدار مس فلز جوش به افزایش مقدار فریت سوزنی با کاهش فریت اولیه و فریت با فاز ثانویه منجر می شود. مقدار ریزفازها نیز با افزایش مقدار مس ا فزایش می یابد. همچنین مشخص شد که مس بر روی مشخصه های ظاهری آخال ها تاثیر نداشته ولی بر روی ترکیب شیمیایی آنها موثر است.

Authors

محمدحسن عوض کننده قراول

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده ی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

محسن حداد سبزوار

استادیار گروه مه ندسی مواد و متالورژی دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی حایریان اردکانی

استاد موسسه آموزش عالی سجاد مشهد