گردشگری مسئولانه و توسعه پایدار ناحیه ای (مورد مطالعه: بخش آستارا، جاده چالوس)

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

916

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGAC13_044

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

با وجود سال ها گفتگو در مجامع علمی در زمینه گردشگری مسئولانه و تاثیرآن برتوسعه پایدار ناحیه ای ؛ مقوله گردشگری مسئولانه، همچنان در کشورهای در حال توسعه همچون ایران و در برنامه ریزی ناحیه ای برای توسعه با دشواری هایی روبرو است. پژوهش حاضر شاخص هایی که در تغییر رفتار و کردار ذینفعان محلی گردشگری برای پذیرش مسئولیت در راستای توسعه پایدار ناحیه ای اثرگذار بوده؛ از طریق عملیات میدانی، آشکار ساخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین شاخص های موثر بر مسئولیت پذیری ذینفعان محلی گردشگری در زمینه توسعه پایدار ناحیه ای پرداخته؛ و شاخص های مناسب مسئولیت پذیری مولد ذینفعان محلی گردشگری در زمینه توسعه پایدار ناحیه ای پرداخته؛ و شاخص های مناسب مسئولیت پذیری مولد ذینفعان محلی گردشگری را آشکار ساخته است. براساس نتایج، به رغم عملیاتی نمودن برخی شاخص های موثر بر مسئولیت پذیربی ذینفان محلی توسط سازمان های دولتی و خصوصی، توسعه گردشگری مسئولانه در ناحیه اسارا متاثر از رفتار و کردار ذینفعان محلی و رویکرد برنامه ریزی بازار محور و حکومت محور به شکل غیر مولد بوده است. بنابراین، تغییر در رویکر د برنامه ریزی و توجه به شاخص های مناسب مسئولیت پذیری مولد ذینفعان محلی گردشگری، به وسیله برنامه ریزان و متویان محلی گردشگری برای تغیر رفتار تغییر رفتار ذینفعان محلی به سوی گردشگری مسئولانه پیشنهاد می گردد.

Authors

ناصرشفیعی ثابت
ناصر شفیعی ثابت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سعیدههراتی فرد
سعیده هراتی فرد

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی