تاثیر آموزش یوگا و خودشفقتی بر پرخاشگری مادران کودکان دارای اختلال جسمی- حرکتی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 578

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCRSS01_033

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

پژوهش حاضربا هدف تاثیر آموزش یوگا و خودشفقتی بر پرخاشگری مادران کودکان دارای اختلال جسمی- حرکتی انجام شد.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. شرکتکنندگان پژوهش حاضر 40 نفر مادران 18-40 ساله دارای فرزندان با مشکلات جسمی- حرکتی شهراصفهان بودند که بهصورت تصادفی در چهار گروه 10 نفری (گروهتجربی 1 مداخلات آموزش خودشفقتی ( 8 جلسه)، گروه تجربی 2 تمرینات یوگا ( 24 جلسه) و گروه تجربی 3 آموزش خودشفقتیو تمرینات یوگا را بهصورت ترکیبی دریافت کردند و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. ابزار تحقیق شامل مقیاس خودشفقتی نف(2003 ) و پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ ( 1987 ) بود. از آزمون کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و سطح معناداری α<0/05 اجرا شد.

Authors

زهره شمس

کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

زهره مشکاتی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

لطیفه السادات مدنیان

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر