CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی

عنوان مقاله: طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی
شناسه ملی مقاله: JR_MR-11-41_002
منتشر شده در شماره 41 دوره 11 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریدون همتی - دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
محمدرضا حمیدی زاده - استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
بهمن حاجی پور - دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.
شهریار عزیزی - دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله، طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شدن شرکت های صادرکننده محصولات صنعت کشاورزی است؛ لذا تحقیق ابتدا با رویکرد کیفی، براساس نظریه داده بنیاد هدایت شده است، البته پژوهش از نظر نوع، مبتنی بر روش آمیخته است. این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، تحقیق اکتشافی- توصیفی قلمداد می شود اما از نظر هدف توسعه ای- کاربردی می باشد. مدل تحقیق با گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های جامعه پژ وهش، با تکیه بر مبانی نظری، پیشینه مرتبط و سه مرحله کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری مطابق نظریه داده بنیاد، نهایی گردید. اعتبار داده های روش کیفی به روش نیومن لیکن پایایی و روایی روش کمی مطابق ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی است. برای ارزیابی مدل، از خبرگان نظرسنجی به عمل آمد، سپس با نرم افزارهای SPSS و LISREL، داده ها، بررسی و تحلیل گردیدند. در نهایت، مدل پیشنهادی توانمندی بین المللی جهت ورود به بازارهای بین المللی با 6 مولفه، 15 بعد، 119 شاخص و 6 راهبرد طراحی و ارائه شد.

کلمات کلیدی:
مدل توانمندی بین المللی, آمادگی ورود, بازارهای جهانی, محصولات کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/861691/