تحریم و تورم: مطالعه موردی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,326

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GETOROUD05_011

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

در سالهای اخیر تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مسائل موردبحث در مجامع علمی ایران و جهان قرارگرفته است. ادبیات عظیم و پرجنب وجوش در مورد اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر وضعیت بشردوستانه و اقتصادی کشورهای هدف وجود دارد. تورم به عنوان پدیده اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و صاحبنظران اقتصادی به حساب می آید. اهمیت متغیر تورم به عنوان یکی از متغیرهای اساسی کلان اقتصادی به دلیل همبستگی بالای آنها با سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. تجزیه وتحلیل تغییرات نرخ تورم اقتصادی ایران پس از اعمال تحریمها به کمک داده های بانک مرکزی نشان از تاثیرات تحریم ها بر نرخ تورم دارد. در همین راستا در این پژوهش تلاش بر آن است تا شرح مختصری از تحریم اقتصادی، دلایل و آثار و بازتاب آن در اقتصاد کشور و بهویژه تورم ارائه گردد. در ابتدا تعریف مختصری از تحریم اقتصادی بیان شده و همچنین سیر تحریم ها و تاریخچه ی آن مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش بعدی به تعریف تورم و دلایل تورم در اقتصاد ایران و همچنین رابطه تحریم و تورم پرداخته شده است و در پایان نیز ضمن بررسی اثرات تحریم بر تورم، پیشنهادهایی جهت کاهش هر چه بیشتر اثرات این تحریمها بر اقتصاد و بهتبع آن تورم کشور که سازوکار پیچیده ای دارد ارائه گردیده است.

Authors

ادریس کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی-نظری، دانشگاه محقق اردبیل.

زهرا فتوره چی

استادیار، رشته علوم اقتصادی-سلامت و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیل.

محمد حسن زاده

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت و اقتصاد