نقش دموکراسی در کیفیت زیست محیطی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 398

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_105

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

امروزه بحران ناشی از مصرف بیرویه مواد وانرژی و افزایش آلودگیهای زیست محیطی ازجمله چالشهای پیش روی بشر در سطح ملی و بین المللی است به همین دلیل عملکرد زیست محیطی به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است . از طرفی با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی اکثر کشورهای درحال توسعه حداکثر تلاش خود را برای برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روشهای مناسب برای دستیابی به اهداف اقتصادی به کار میبرند . بلکه آسیبهای زیست محیطی را به حداقل برسانند . بحرانهای زیست محیطی ( آلودگی محیط زیست ) در سطح فردی و ملی سلامت افراد را به صورت انواع امراض و بیماریهای تنفسی تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و بیماری دیر علاج و خطرناک و در سطح بین المللی به صورت مسائلی چون تخریب لایه اوزن باران اسیدی و گرمایشی زمین را تهدید میکند . در این تحقیق علاوه برمتغییرهای اقتصادی ، متغییرهای سیاسی و رژیمهای حکومتی برای بررسی آلودگی زیست محیطی استفاده میشود . عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی فراوانی بر عملکرد زیست محیطی تاثیر میگذراند که در این تحقیق تاثیر دموکراسی بر عملکرد زیست محیطی را مورد بررسی قرارمیدهیم .

Authors

زینب فهیمی کهق

کارشناسی ارشد مدیریت سازمانهای دولتی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

حبیب ابراهیم پور

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلو م انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

زهرا فتوره چی

استادیار گروه مدیرت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

قاسم زارعی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران